Algemene voorwaarden

BeeCare B.V.
Hollands Diepstraat 4
8226 EE Lelystad

KVK 71539905
Vestigingsnr. 000039718530

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beecare B.V. en op iedere tussen Beecare B.V. en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Beecare B.V. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Beecare B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beecare B.V. erkend.
1.4. Beecare B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Beecare B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3. Aan de leveringsplicht van Beecare B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beecare B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5. De afnemer is zelf verantwoordelijk om de juiste gegevens door te geven bij een bestelling.

3. Prijzen
3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 9% of 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht / retourzenden
4.1. Indien er sprake is van een afnemer koop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Beecare B.V. en de artikelen terugsturen.
4.2. Het product dient ongebruikt en ongeopend (goed verpakt) retour gestuurd worden met daarbij de benodigde gegevens die BeeCare B.V. graag ontvangt. Hiervoor kunt u gebruik maken van het retour-herroepingsformulier welke voor u als service onder deze tekst is te raadplegen. In geval van ontbinding zal BeeCare B.V. het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. BeeCare B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
4.3.Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de afnemer het product binnen 14 dagen na herroeping aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.4. De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in voorgaande paragraaf.
4.5. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde product(en) tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de bestelling dient te geschieden in de originele verpakking, bijbehorende documentatie en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Beecare B.V. zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Beecare B.V. binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.6. Het herroepingrecht geldt niet voor:
– dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer en de afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
– goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
– verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
– Cosmetica producten welke geopend zijn.
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en/of door Beecare B.V. opnieuw kunnen worden verkocht, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of een houdbaarheidsdatum.

5. Gegevensbeheer
5.1. Indien u een bestelling plaatst bij Beecare B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Beecare B.V.. Beecare B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2. Beecare B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3. Beecare B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Indien u zich heeft ingeschreven om onze nieuwsbrief te ontvangen zal in elke nieuwsbrief eveneens instructies staan om uzelf per onmiddellijk van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1. BeeCare B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2. Een door BeeCare B.V., fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van BeeCare B.V. jegens Beecare B.V. kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beecare B.V.) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Beecare B.V. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4. Indien klachten van de afnemer door Beecare B.V. gegrond worden bevonden, zal Beecare B.V.  de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Beecare B.V. bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Beecare B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beecare B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Beecare B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5. Beecare B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6. Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Beecare B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Beecare B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2. Mondelinge toezeggingen verbinden Beecare B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3. Aanbiedingen van Beecare B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4. Beecare B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1. Een overeenkomst tussen Beecare B.V. en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Beecare B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2. Beecare B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Beecare B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1. Beecare B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Beecare B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3. Beecare B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Beecare B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4. Indien Beecare B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Beecare B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2. Beecare B.V. is niet aansprakelijk voor het verlies van pakketten of het verkeerd bezorgen van bestellingen, wanneer de afnemer een verkeerd adres doorgeeft bij een bestelling.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Eigendom van alle door Beecare B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beecare B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Beecare B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beecare B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2. De door Beecare B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beecare B.V. of een door Beecare B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beecare B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beecare B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Beecare B.V..

Klachtenregeling

  1. Beecare B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling volledig en duidelijk schriftelijk/ per email omschreven worden ingediend bij Beecare B.V., nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Beecare B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Beecare B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht schort de verplichtingen van Beecare B.V. niet op, tenzij Beecare B.V. schriftelijk anders aangeeft.
  5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Beecare B.V., zal Beecare B.V. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Beecare B.V. en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lelystad kennis, tenzij Beecare B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

VOORBEELD HERROEPINGS FORMULIER/TEKST

Wij willen graag dat jij helemaal tevreden bent met je bestelling. Mocht een via deze website besteld artikel niet geheel naar jouw zin zijn dan is het natuurlijk mogelijk om je bestelling (of een deel ervan) aan BeeCare B.V. Het product kan alleen ongebruikt, ongeopend en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele verpakking met de originele handleidingen geretourneerd worden. Hier worden de producten gecontroleerd bij retour. Je hebt een afkoelingsperiode oftewel bedenktijd van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening.
Na ontvangst van jouw retourzending en een positieve beoordeling hiervan zullen wij het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kun je gebruik maken van het onderstaande modelformulier.

BeeCare B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten (alleen van toepassing in geval van retourneren van de volledige bestelling) door BeeCare B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product. BeeCare B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Het retouradres wat je moet gebruiken bij het retourneren van een artikel(en):
BeeCare B.V.
Tav: Klantenservice
Hollands Diepstraat 4
8226 EE Lelystad
Let er op dat de pakbon is ingesloten bij je retourzending.

Om retournering voor jou te vergemakkelijken tref je onder aan deze pagina een voorbeeld tekst aan waarmee je jouw bestelling herroept en kunt retourneren. Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken het is enkel bedoeld als hulpmiddel voor jou. Sowieso vragen we je (een kopie van) de pakbon mee te sturen.

HERROEPINGSTEKST
Ik wil graag mijn bestelling herroepen en retourneer het onderstaande product:
Naam consument:
Adres :
Postcode;
Plaats:
Land:
Telefoon:
E-mail adres :

Ik heb het product besteld op / ontvangen op (datum):

Product omschrijving :

Artikel nummer :

Reden waarom ik het artikel retourneer:

Handtekening consument:
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum: